STATUT
Radomskiego Stowarzyszenia Sportowego „CENTRUM”


ROZDZIAŁ 1
Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny

§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę: Radomskie Stowarzyszenie Sportowe „Centrum” oraz stosuje skrót: RSS Centrum
i zwany jest dalej „Stowarzyszeniem”.

§ 2

Terenem działania 
Radomskiego Stowarzyszenia Sportowego „Centrum”” jest województwo mazowieckie, a siedzibą Miasto Radom.

§ 3

Stowarzyszenie działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą – Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszym statutem.

§ 4

1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
2. Stowarzyszenie może tworzyć sekcje działające w ramach Stowarzyszenia.

§ 5

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.
Dla realizacji celów statutowych może zatrudniać pracowników.

§ 6

Stowarzyszenie może być członkiem organizacji sportowych o podobnym profilu działania.

§ 7

Stowarzyszenie może używać pieczęci, posiadać odznakę organizacyjną oraz wydawać komunikaty, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§ 8

Stowarzyszenie zobowiązuje się do:
a)    zgodnego działania ze statutem i uchwałami RSS do którego należy na prawach członka zwyczajnego, bezpośredniego.
b)    niezwłocznej zmiany lub cofnięcia uchwały Stowarzyszenia niezgodnej ze statutem lub uchwałą RSS.


ROZDZIAŁ 2
Cele i środki działania


§ 9

Celem Stowarzyszenia jest:
a)    uczestniczenie w rozwoju kultury fizycznej, upowszechnianie rekreacji ruchowej i profilaktyki zdrowotnej.
b)    Rozwijanie działalności prowadzącej do utrzymania i podnoszenia sprawności  fizycznej społeczeństwa; dorosłych, młodzieży i dzieci.
c)    Krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji fizycznej i sportu.
d)    Kształtowanie wśród osób fizycznych zrzeszonych w Stowarzyszeniu patriotyzmu, dyscypliny i solidarności oraz sumiennego wypełniania obowiązków społecznych i obywatelskich.
e)    Wpływanie na poprawę stanu środowiska naturalnego.
f)    Wspieranie społecznych ruchów ekologicznych.
g)    Oddziaływanie na świadomość społeczeństw, co do stanu środowiska naturalnego.
h)    Działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
i)    Opracowanie i rozwijanie działań na rzecz promocji i rozwoju turystyki
j)    Inicjowanie i kreowania działań społecznych i gospodarczych na rzecz turystyki.
k)    Inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej.
l)    Koordynacja wszelkich działań proturystycznych.
m)    Stwarzanie warunków dla powstania i promowania produktów turystycznych.
n)    Koordynacja systemu informacji turystycznej w regionie.
o)    Propagowania działalności z zakresu krajoznawstwa, ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
p)    Działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
q)    Organizowanie działań oświatowych promujących zdrowie.
r)    Poprawa stanu zdrowia ludności na terenie Miasta Radomia.
s)    Podejmowanie działań profilaktycznych poprawiających stan zdrowia.
t)    Działanie na rzecz propagowania rozwoju intelektualnego dzieci i młodzieży.
u)     Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci.
v)    Integrowanie środowisk młodzieżowych i pedagogicznych na terenie swego działania.
w)    Promocję i organizację wolontariatu.


§ 10
Realizacja celów następuje poprzez:
a)    Propagowanie i organizowanie uprawiania kultury fizycznej, rekreacji ruchowej, profilaktyki zdrowotnej, rehabilitacji ruchowej, edukacji i sportu.
b)    Organizowanie nauczania z dziedziny rekreacji ruchowej, profilaktyki zdrowotnej i sportu.
c)    Prowadzenie informacji i poradnictwa w zakresie szeroko rozumianej kultury fizycznej i rekreacji ruchowej.
d)    Organizowanie zlotów, festynów, turniejów, konkursów, spartakiad i innych masowych imprez sportowo-rekreacyjnych.
e)    Prowadzenie działalności animacyjnej, wydawniczej propagującej głównie tematykę sportowo-rekreacyjną.
f)    Współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego, związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami i instytucjami w zakresie: kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia, wypoczynku dzieci i młodzieży, rozwoju fizycznego osób niepełnosprawnych, promocji i organizacji wolontariatu, przeciwdziałanie patologią.
g)    Współpraca z placówkami naukowymi na polu zagadnień związanych z problematyką edukacji, sportu dla wszystkich, zdrowia i ekologii.
h)    Współpraca z organizacjami zagranicznymi o zbliżonym statutowym kierunku działania.
i)    Realizowanie zleconych zadań publicznych w zakresie kultury  fizycznej i sportu, krajoznawstwa, edukacji, promocji zdrowia i ekologii, organizacji wolontariatu oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych, a także innej sfery zadań publicznych, związanych z realizacją celów statutowych
j)    Prowadzi akcje promocyjne regionu w zakresie turystyki.
k)    Inne działania bieżące służące realizacji celów statutowych.ROZDZIAŁ 3
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki


§ 11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :
1)    Zwyczajnych,
2)    Uczestników,
3)    Honorowych,
4)    Wspierających.


§ 12

1.    Członkami zwyczajnymi mogą być pełnoletni obywatele zamieszkali tak w kraju jak za granicą przyjęci przez Zarząd Stowarzyszenie na podstawie pisemnej deklaracji.
2.    Członkami uczestnikami mogą być uczniowie i inni niepełnoletni obywatele – za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych na podstawie pisemnej deklaracji w trybie określonym w ust.1.
3.    Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne, niezależne od obywatelstwa, zasłużone szczególnie dla rozwoju Stowarzyszenia. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Stowarzyszenia na wniosek Zarządu.
4.    Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne i fizyczne uznające i wspierające materialnie cele Stowarzyszenia, przyjęte w trybie określonym w ust.1.
§ 13

1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia oraz posiadają głos stanowiący,
b) uczestniczyć w krajowych i zagranicznych imprezach sportowych oraz szkoleniowych na zasadach określonych przez Zarząd Stowarzyszenia.
c) zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz oraz oceniać ich działania,
d) korzystać z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Stowarzyszenia,
e) nosić odznakę z godłem Stowarzyszenia oraz posiadać legitymację członkowską.
2. Członkowie – uczestnicy mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.
3. Członkowie honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego prawa wyborczego.
4. Członkowie wspierający mają prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego.

§ 14

Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do:
1.    Aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu sportu oraz realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia.
2.    Przestrzeganie statutu, regulaminów i decyzji władz Stowarzyszenia.
3.    Regularnego opłacania składki członkowskiej w wysokości i terminach ustalonych przez Walne Zebranie Członków z wyjątkiem członków honorowych.
4.    Udział w mistrzostwach i zawodach organizowanych przez Stowarzyszenia.

§ 15

1. Członkostwo ustaje w przypadku:
a) Wystąpienia członka z Stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie.
b) Rozwiązania Stowarzyszenia.
c) Wykluczenie przez Zarząd w przypadku naruszenia postanowień niniejszego statutu.
2. Członek niewykonujący obowiązków statutowych z przyczyn przez niego niezawinionych może być pozbawiony członkostwa przez wykreślenie z listy członków w drodze uchwały Zarządu.
3. Członek Stowarzyszenia może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd w przypadku nie brania czynnego udziału w realizacji zadań i celów Stowarzyszenia lub innego naruszania postanowień statutu i uchwał/
4. Zawieszenie w prawach członkowskich polega na okresowym pozbawieniu uprawnień statutowych.
5. Od decyzji o wykluczeniu lub zawieszeniu w prawach członkowskich przysługuje stronie prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o podjętej uchwale.ROZDZIAŁ 4
Władze Stowarzyszenia

§ 16

1. Władzami Stowarzyszenia są :
a) Walne Zebranie Członków
b) Zarząd
c) Komisja Rewizyjna


§ 17

Kadencja władz Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków.


§ 18

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków zwoływane przez Zarząd co roku jako sprawozdawcze i co 4 lata jako sprawozdawczo-wyborcze.
2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a) uchwalanie statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w statucie
i rozwiązaniu się Stowarzyszenia oraz w sprawach majątkowych,
b) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c) uchwalanie głównych kierunków i programów Stowarzyszenia,
d) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności ustępujących władz,
e) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalanie wysokości składki członkowskiej i innych opłat na rzecz Stowarzyszenia,
g) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie wykluczenia, wykreślenia lub zawieszenia w prawach członka,
h) rozpatrywanie oraz rozstrzyganie wniosków Zarządu i członków Stowarzyszenia,


§ 19


W Walnym Zebraniu Członków biorą udział :
1. Z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i honorowi Stowarzyszenia,
2. Z głosem doradczym – członkowie uczestnicy oraz zaproszeni goście.


§ 20

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów,
Przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków w pierwszym terminie
i bez względu na liczbę członków w drugim terminie.

§ 21


1.    Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia.
2.    Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane na skutek:
a)    uchwały Zarządu podjętej większością 2/3 głosów,
b)    wniosku Komisji Rewizyjnej,
c)    wniosku zgłoszonego przez co najmniej ½ ogólnej liczby członków zwyczajnych.
3.    Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane przez Zarząd w terminie miesiąca od zgłoszenia wniosku lub podjętej uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
4.    O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd zawiadamia członków w terminie na 3 tygodnie przed terminem Walnego Zebrania Członków.

§ 22

Zarząd jest organem władzy Stowarzyszenia działającym pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków.

§ 23

Zarząd składa się z 5-11 osób wybranych przez Walne Zebranie Członków.


§ 24

Do kompetencji Zarządu należy:
reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,
a)    realizowanie uchwał, wytycznych i zaleceń Walnego Zebrania Członków,
b)    kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia,
c)    zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania,
d)    uchwalanie planów działania i planów finansowych,
e)    zwoływanie Walnych Zebrań Członków,
f)    powoływanie sekcji, komisji problemowych i zatwierdzanie regulaminów,
g)    przyjmowanie, zawieszanie, wykreślanie oraz wykluczanie członków Stowarzyszenia.

§ 25


W razie ustąpienia Prezesa Zarządu w czasie trwania kadencji, Zarządowi przysługuje prawo wyboru nowego Prezesa, który pełni tę funkcję do czasu najbliższego Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego.

§ 26


1.    W przypadku naruszania postanowień statutu, regulaminów i innych postanowień obowiązujących w Stowarzyszenia – Zarządowi przysługuje prawo nakładania kar na członków Stowarzyszenia.
2.    Tryb postępowania dyscyplinarnego oraz rodzaje kar określa regulamin dyscypliny uchwalony przez Zarząd.
3.    W toku postępowania dyscyplinarnego obowiązuje zasada dwuinstancyjności.
4.    Od decyzji Zarządu o ukaraniu, członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o ukaraniu.

§ 27

1.    Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu, któremu przewodniczy przewodniczący Walnego Zebrania Członków.
2.    Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, 1-2 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.
3.    Zakres działania, organizację oraz tryb pracy Zarządu i jego organów określają regulaminy uchwalone przez Zarząd.

§ 28

1.    Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 osób, w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
2.    Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrole statutową i finansowo – gospodarczej działalności Stowarzyszenia.
3.    Komisja Rewizyjna przekłada Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie ze swojej działalności oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosków w sprawach absolutorium dla Zarządu.
4.    Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.
5.    Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów z głosem doradczym.


§ 29

1.    W przypadku ustąpienia członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej władzom tym przysługuje prawo kooptacji.
2.    Liczba członków pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

ROZDZIAŁ 5
Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 30

1.    Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2.    Na fundusz Stowarzyszenia składają się :
a)    składki roczne członków Stowarzyszenia,
b)    wpływy z zawodów organizowanych przez Stowarzyszenia
c)    darowizny, dotacje i środki pochodzące z innej działalności statutowej Stowarzyszenia.

§ 31

Do ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch osób: prezesa lub wiceprezesa oraz skarbnika lub głównego księgowego względnie osób przez nich upoważnionych spośród członków Zarządu.

ROZDZIAŁ 6
Postanowienia końcowe


§ 32

Zmiana statutu może być uchwalona przez Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Walnego Zebrania.


§ 33

1.    Rozwiązanie się Stowarzyszenia następuje w przypadku podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Walnego Zebrania Członków.
2.    Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia powinna określać przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3.    Po zakończeniu likwidacji Stowarzyszenia likwidator występuje do organu ewidencyjnego z wnioskiem o wykreślenie Stowarzyszenia z rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej.

 


© www.rsscentrum.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. 2009 Liczba odwiedzin